شرکت سرو آذین رویش
بازدید: 9385
شرکت سرو آذین رویش
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، واردات و ﺻﺎدرات ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎک و آب ﮐﺸﻮر با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺳﺎرﮐﻮ، محصولات با برندهای ﺗﯿﻠﻮﮐﺲ، ﻣﻨﻮرﯾﻨﮓ، ﻧﻮﺗﺮﯾﮑﺲ، ﭘﺎور، اﻣﯿﺰﯾﻨﮓمدیرعامل: راﻣﯿﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕر
مدیر فروش: رسام شعبانی دانشگر

لیست تولیدات:
ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﻮدری، ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺮاﻧﻮل به صورت ﺗﮏ ﻋﻨﺼﺮی و ﭼﻨﺪﻋﻨﺼﺮی
ﮐﻮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻼﺗﻪ و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ
ﮐﻮدﻫﺎی آﻟﯽ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ به صورت ﭘﻮدری و ﻣﺎﯾﻊ
ﮐﻮدﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زراﻋﯽ، ﺑﺎﻏﯽ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای


اطلاعات تماس:

استان: تهران
شهر: تهران
وب سایت: www.sarcoagro.com
ایمیل: info.sarcoagro@gmail.com
نشانی: ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺻﺎدﻗﯿﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻏﺮﺑﯽ، ﮔﻠﺴﺘﺎن ﯾﮑﻢ، ﭘﻼک 23، ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم، واﺣﺪ 11، ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ: 1471695353
تلفن: 44057708 - 44965121
فکس: 44057708
نشانی کارخانه

اﻟﺒﺮز، ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد، ﻗﻄﻌﻪ 1633، ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ: 3188114987

گالری تصاویر:

بخش نمایش فیلم غیر فعال است
کاتالوگ:

دانلود کاتالوگ